PROGRAM WYBORCZY
kandydata na Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera
oraz kandydatów do Rady Miasta Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Ostrów Mazowiecka, wiosna 2024 r.

Stabilny rozwój, działajmy wspólnieJerzy Bauer


PROGRAM W FORMACIE PDF do pobrania


WSTĘP 

Rozwój Ostrowi Mazowieckiej i tworzenie optymalnych warunków życia dla jej mieszkańców to nasza misja.

Z zaangażowaniem i doświadczeniem wspólnie odpowiadamy na oczekiwania społeczności, kształtując nasze miasto jako miejsce, gdzie każdy znajdzie przestrzeń dla siebie – od najmłodszych, przez osoby aktywne zawodowo, po seniorów. Łączymy globalną perspektywę z głębokim zrozumieniem potrzeb lokalnych. w oparciu o doświadczenie, aktywną postawę i otwartość na dialog, chcemy nieustannie pracować nad rozwojem Ostrowi Mazowieckiej, aby stała się miastem jeszcze bardziej przyjaznym, bezpiecznym i innowacyjnym.

Mamy ambitny plan, który obejmuje kluczowe dziedziny życia miasta, takie jak: bezpieczeństwo, infrastrukturę, gospodarkę, edukację, kulturę, sport, zabezpieczenie społeczne oraz ekologię. Naszym celem jest nie tylko podnoszenie poziomu jakości życia mieszkańców, ale również promowanie Ostrowi Mazowieckiej jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i wypoczynku.

I. Inwestycje i rozwój. Kierunek PRZYSZŁOŚĆ 

Nasza wizja rozwoju Ostrowi Mazowieckiej opiera się na innowacyjności, zrównoważonym rozwoju i wykorzystaniu nowych technologii. Tworzymy miasto, które jest przyjazne dla środowiska, efektywne energetycznie i otwarte na przyszłość. Nasze działania w obszarze ciepłownictwa, gospodarki odpadami, wodociągów i kanalizacji oraz infrastruktury publicznej mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jak również ochronę środowiska naturalnego i promocję stabilnego rozwoju.

 1. Efektywny system ciepłowniczy – wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ciepłownictwa, planując budowę nowych źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), takich jak pompy ciepła i wysokosprawna kogeneracja gazowa na terenie oczyszczalni ścieków. Te działania mają na celu nie tylko poprawę efektywności energetycznej, ale również znaczącą redukcję emisji szkodliwych gazów.
 2. Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej – kontynuujemy wymianę i modernizację sieci oraz węzłów ciepłowniczych, aby zapewnić niezawodność oraz efektywność dostaw ciepła do wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Ostrowi.
 3. Mała obwodnica miasta – trwa procedura opracowania dokumentacji odcinka łączącego węzeł Podborze z drogą wojewódzką 627; przebieg tego odcinka został wytyczony po konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta i gminy w najbliższym czasie realizacja zadania.
 4. Optymalizacja systemu segregacji – rozbudujemy stację segregacji odpadów w Starym Lubiejewie, co pozwoli na lepsze zarządzanie odpadami i zwiększenie recyklingu.
 5. Rozszerzenie PSZOK przy ul. Łąkowej – umożliwimy mieszkańcom oddawanie jeszcze większej gamy odpadów, co przyczyni się do poprawy czystości i ekologii miasta. 
 6. Bezpieczeństwo dostaw wody – będziemy kontynuować prace na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody i oczyszczania ścieków. Zbudowaliśmy nową stację uzdatniania wody, a w przyszłości zmodernizujemy miejską oczyszczalnię ścieków. 
 7. Rozbudowa sieci – kontynuujemy prace nad rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zapewniając dostęp do wysokiej jakości usług, wspierających dynamiczny rozwój miasta.
 8. Modernizacja targowiska – dzięki ostatecznemu ustanowieniu na rzecz miasta własności gruntów (październik 2023), wesprzemy lokalnych przedsiębiorców, budując infrastrukturę targowiska miejskiego, które będzie nowoczesnym, funkcjonalnym i estetycznym miejscem handlu.
 9. Rozwój budownictwa wielorodzinnego – w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku, zadbamy o poprawę jakości i wzrost liczby mieszkań poprzez: 
  • tworzenie nowych obszarów pod budownictwo wielorodzinne (plan zagospodarowania przestrzennego miasta);
  • korzystanie z programów wspierających budownictwo mieszkaniowe;
  • społeczne budownictwo czynszowe w ramach TBS;
  • kontynuowanie rozwoju budownictwa socjalnego i komunalnego;
  • termomodernizacje budynków i właściwe administrowanie nimi;
  • rewitalizacje budynków, przystosowywanie dla osób niepełnosprawnych.

II. Bezpieczeństwo i komunikacja. Ostrów bezpieczna i dostępna dla wszystkich

Tworzymy miasto bezpieczne i dostępne dla wszystkich. Poprzez rozbudowę systemu monitoringu i oświetlenia zwiększamy poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie modernizujemy transport publiczny, aby był bardziej efektywny i ekologiczny. Nasz plan to nie tylko technologia, ale przede wszystkim troska o dobro mieszkańców.

 1. Bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego – posiadamy konkretne plany inwestycyjne ulic w postaci już opracowanych dokumentacji technicznych, dokumentacji realizowanych lub przygotowywanych do ogłoszenia przetargu. Dotyczy to ulic: Alibaby; Rzepeckiego; Jasińskiego; Kawaleryjskiej; Wróblewskiego; Sztarka; KDD 276 – przy ul. Młyńskiej; Świerkowej; Nałkowskiej; Wyspiańskiego/Strażaków OSP; Ptasiej; nowej drogi – równoległej do ul. Podstoczysko  – od ul. Małkińskiej, wzdłuż ul. Wiejskiej do ul. Olszynowej; Bema; Piaskowej; Jasnej; Złotej; Sielskiej; Jodłowej; Petroneli Pawłowskiej; Sezamkowej; Skrzetuskiego; Ketlinga; Kiemliczów; Strzeleckiej; Wąskiej; Hertla; Raganowicza; Widnichowskiej; Zacisznej. w perspektywie zadbamy o remonty kolejnych dróg, które tego wymagają.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców – rozwój ścieżek rowerowych oraz rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego. 
 3. Więcej miejsc parkingowych – zwiększenie liczby miejsc postojowych na terenie miasta, poprawiających dostępność i komfort użytkowania przestrzeni miejskiej; wykorzystamy doświadczenia z remontu ulicy Kościuszki oraz parkingów przy ul. Szpitalnej.
 4. „Światło na bezpieczeństwo” – modernizacja i rozbudowa całego systemu oświetlenia w mieście. Wymienionych zostanie blisko 3 tyś. lamp ulicznych na energooszczędny led.
 5. Modernizacja przejść dla pieszych – ulepszanie infrastruktury drogowej, by przejścia dla pieszych były bezpieczniejsze i bardziej widoczne.
 6. Edukacja dla bezpieczeństwa – rozwój programów edukacyjnychi profilaktycznych, mających na celu podnoszenie świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa.
 7. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego – przekształcenie systemu komunikacji miejskiej, by był bardziej dostępny, wygodny i zintegrowany z potrzebami mieszkańców.
 8. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji – aby poprawić bezpieczeństwo i dostępność dla mieszkańców, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu, na działce przekazanej przez Miasto, przy ul. Broniewskiego, zostanie wybudowana nowoczesna siedziba Komendy Powiatowej Policji.
 9. Powrót kolei pasażerskiej do Ostrowi, a kolejnym etapie połączenie z Ostrołęką – współpraca z PKP w zakresie budowy przystanku kolejowego w najbardziej dogodnym miejscu i zsynchronizowanie transportu publicznego w Ostrowi Mazowieckiej z połączeniami kolejowymi.

III. Edukacja. Odkrywamy nowe horyzonty

Naszym priorytetem jest dostarczenie solidnej, wszechstronnej edukacji. Skupiamy się na zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia, które przygotowuje młode pokolenie do efektywnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wprowadzamy innowacyjne programy edukacyjne promujące dwujęzyczność oraz inicjatywy ukierunkowane na rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań uczniów. Stanowi to podstawę do kształtowania przyszłych liderów społeczności lokalnej czy międzynarodowej.

 1. Realizacja programu „Maluch +” dla Ostrowi Mazowieckiej – otworzymy żłobek samorządowy. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na budowę. Żłobek będzie wybudowany na wolnej działce przy Szkole Podstawowej nr 2. Częścią programu inwestycyjnego będzie budowa drogi dojazdowej do żłobka.
 2. Świetlice szkolne dostosowane do potrzeb rodziców i uczniów – jeszcze bardziej uelastycznimy czas opieki w świetlicach szkolnych, by lepiej odpowiadać na potrzeby pracujących rodziców, zapewniając dzieciom bezpieczne i sprzyjające rozwojowi warunki po zajęciach dydaktycznych.
 3. Wzmocnienie dwujęzyczności – utrzymamy i rozwiniemy program dwujęzyczności w przedszkolach i szkołach podstawowych, umożliwiając uczniom płynne poruszanie się w wielokulturowym świecie od najmłodszych lat.
 4. Inwestycje w nowoczesne obiekty oświatowe – 1 września 2024 r. otwieramy kompleks szkolno-przedszkolny (SP1 i MP1) przy ul. Partyzantów z nowoczesnym wyposażeniem, przyjaznym designem oraz pełnowymiarową salą gimnastyczną.
 5. Edukacja muzyczna:
  • rozwój, powołanej w bieżącym roku, nieodpłatnej, Samorządowej Szkoły Muzycznej i stopnia; trwający nabór młodzieży pozwoli rozpocząć zajęcia już 1 września 2024 r.; 
  • rozszerzymy, realizowany od 7 lat w przedszkolach i szkołach, „Program edukacji muzycznej”, aby muzyka stała się integralną częścią edukacji.
 6. Wsparcie w wychowaniu – rozwiniemy system wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w oparciu o zasoby szkół, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz projektowanego Centrum Interwencji Kryzysowej. w ramach systemowego wsparcia organizowane będą cykliczne, otwarte wykłady i spotkania z ekspertami, w tym psychologiem, pedagogiem, które dostarczą rodzicom narzędzi i wiedzy potrzebnej w codziennym wychowaniu.
 7. Programy profilaktyczne w szkołach – będziemy wspierać nowatorskie inicjatywy profilaktyczne, mające na celu edukację zdrowotną i społeczną uczniów.
 8. Rozwój sportu szkolnego – promocja zdrowego trybu życia i współzawodnictwa na zasadach fair play wśród uczniów:
  • podtrzymanie oraz rozwój ogólnopowiatowego systemu rozgrywek, od nauczania początkowego po szkoły średnie;
  • organizowanie sportowych festiwali przedszkolaków;
  • kontynuowanie badań sprawności fizycznej dzieci we współpracy z AWF, począwszy od sześciolatków;
  • rozwój oddziałów sportowych w SP nr 2; 
  • oddanie do użytku, 1 września 2024 r., nowej hali sportowej budowanej aktualnie jako część kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ul. Partyzantów; hala będzie dostępna po zajęciach szkolnych dla klubów i wszystkich zainteresowanych, na takich samych zasadach jak pozostałe hale miejskie;
  • współdziałanie z Powiatem Ostrowskim w zakresie tworzących się oddziałów sportowych na poziomie szkół średnich. 
 9. Sportowe przestrzenie przy przedszkolach – m.in. wybudujemy boisko sportowe przy Miejskim Przedszkolu nr 2, promując ruch i zabawę od najmłodszych lat.

IV. Kultura. Żywe serce Ostrowi

Nasza strategia rozwoju kultury opiera się na integracji, celebracji lokalnej tożsamości oraz promowaniu wartości, które łączą pokolenia, gdyż kultura jest duszą naszego miasta. Nowa przestrzeń na inicjatywy oddolne stanie się źródłem kreatywności i innowacji. 

 1. Pobudzenie aktywności i kreatywności lokalnej – wprowadzenie projektów umożliwiających mieszkańcom realizację „inicjatyw oddolnych”, tzw. „małych grantów”, finansowanych i koordynowanych w miejskich instytucjach kultury. 
 2. Kontynuowanie programu wspierania Młodzieżowej Rady Miasta, w tym organizowanie spotkań z innymi Radami Młodzieżowymi oraz kontynuowanie debat, aby młodzi ludzie mieli realny wpływ na kształtowanie przyszłości kulturalnej Ostrowi. 
 3. Budowa wielofunkcyjnego Miejskiego Domu Kultury z salą widowiskową przy ul. Trębickiego (za lodowiskiem) – obecnie czekamy na wyniki wniosku złożonego w ramach programu: INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2024 do Narodowego Centrum Kultury na kwotę 500 000 zł na dokumentację architektoniczno-budowlaną MDK w Ostrowi Mazowieckiej.
 4. Stworzenie przestrzeni dla młodzieży poprzez adaptację budynku w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 11 Listopada. Powołamy tam Centrum Aktywności Młodzieży, które stanie się miejscem, gdzie każdy będzie mógł w bezpiecznych warunkach spędzić wolny czas oraz odkrywać i rozwijać swoje pasje.
 5. Aranżacja ogrodu Biblioteki i przebudowa amfiteatru – zyskanie nowej przestrzeni kulturalnej, miejsca twórczych spotkań, rozrywki i odpoczynku.
 6. Rozwój i promowanie wolontariatu w instytucjach kultury, tworzącego fundament zaangażowanej i solidarnej społeczności. 
 7. Wspieranie powołanej Rady Seniorów – umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, gdyż głos doświadczenia i mądrość życiowa ma dla nas wartość. 
 8. Kreowanie unikatowej linii produktów “KURP YEAH inspirowanych tradycją kurpiowską, promujących kulturę i rzemiosło regionu na nowo.
 9. Współpraca z miastem partnerskim – podtrzymanie i wzmocnienie współpracy z Brembate di Sopra w różnych obszarach i grupach wiekowych. Będziemy również poszukiwać nowych form współpracy, aby nasze wspólne działania dawały przestrzeń mieszkańcom obu miast do integracji, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz czerpania z dziedzictwa kulturowego naszych regionów.  
 10. Integrowanie społeczności lokalnej poprzez kontynuowanie atrakcyjnych dla mieszkańców wydarzeń kulturalnych: Dni Ostrowi, Spotkanie z Mikołajem, Noc Muzeów – Święto Rotmistrza Pileckiego, Tydzień dla Polski, Piknik z książką – Dzień Kugla,  Spotkania z cyklu „Ścieżki historii i tradycji”, Festiwal Przedszkolaków, Zawody taneczne Ostrowski Styl, Festiwal Day for Art, Festiwal Kultury Łowieckiej, Festiwal Piosenki Mikrofilm, Potańcówki pod Gwiazdami, Noc Bibliotek, Dzień Dziecka, Spotkania autorskie w MBP, Festiwal Symfoniczny Sacrum et Musica.

V. Sport i rekreacja. Ożywiamy pasje, kształtujemy charakter

Jesteśmy miastem, w którym sport staje się codziennością, a aktywność fizyczna naturalnym elementem życia każdego mieszkańca. Tworzymy warunki, by każdy, niezależnie od wieku czy kondycji, mógł znaleźć coś dla siebie. Od przestrzeni do morsowania, przez skatepark, siłownie zewnętrzne, ścieżki rowerowe, aż po boiska dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności. Nasza wizja sportu to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim radość z ruchu, zdrowie i integracja społeczna. Razem budujemy miasto aktywności, gdzie sport to pasja łącząca ludzi i pokolenia.

 1. Przebudowa infrastruktury Street Workout przy stawie – modernizacja przestrzeni do ćwiczeń na świeżym powietrzu jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie tymi formami aktywności w mieście.
 2. Budowa tężni solankowej i saun zewnętrznych przy stawie miejskim – stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku dla każdego; miejsce, które pozytywnie wpływa na pracę układu oddechowego i całego ciała, wspiera aktywny relaks połączony z troską o zdrowie.
 3. Podnoszenie standardów infrastruktury sportowej – remont boiska przy SP nr 1 dla młodych sportowców.
 4. Aranżacja przestrzeni wokół stawu – adaptacja stawu i okolic na  potrzeby różnych form rekreacji, w tym morsowania.
 5. Przestrzeń dla aktywności i rozrywki rodzinnej – modernizacja Ogródka Jordanowskiego, w tym skateparku i amfiteatru, wybudowanie małego boiska do piłki nożnej z możliwością aranżacji wielofunkcyjnej oraz organizacja małej gastronomii.
 6. Otwarcie siłowni w MOSiR – promocja zdrowego stylu życia oraz popularnych wśród mieszkańców sportów siłowych i fitness.
 7. Budowa zewnętrznego kąpieliska przy MOSiR – nowy punkt aktywności rekreacyjnej dla mieszkańców i gości.
 8. Rozwój koszykówki, lekkoatletyki i piłki nożnej – wiodących dyscyplin sportowych w mieście – współpraca z federacjami sportowymi na rzecz ich rozwoju, otwierająca młodzieży drogę do realizacji sportowych pasji.
 9. Program „Piłkarskie nadzieje Ostrowi Mazowieckiej” – podtrzymanie i rozwój nowego programu wsparcia najzdolniejszej młodzieży piłkarskiej.
 10. Synergia szkół i sportu – współpraca miasta z powiatem przy tworzeniu oddziałów sportowych przy Zespole Szkół nr 1.
 11. Imprezy sportowe – współpraca z powiatem w zakresie organizacji kalendarza wydarzeń sportu szkolnego na szczeblu powiatowym, międzypowiatowym i wojewódzkim, które celebrują ruch, zdrowie i wspólne spędzanie czasu.
 12. Nowe formy aktywności rekreacyjno-sportowej – otwarcie działającej        w ramach MOSiR strzelnicy wirtualnej lub pneumatycznej.
 13. „Minigolf – sport dla każdego” – utworzenie parku do minigolfa jako formy aktywnego wypoczynku dla każdego.
 14. Kontynuacja cyklicznych imprez: 3×3 QUEST, Gala sportów walki WOR WAR, Bieg Wolności i Solidarności, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM, Igrzyska Firm, Półkolonie letnie i zimowe, Igrzyska Przedszkolaków, Festiwal Gier i Zabaw, Wyprzedaż Garażowa, Targi Zajęć Pozalekcyjnych, Liga Siatkarzy Amatorów. 

VI. Pomoc społeczna. Wsparcie na każdym kroku

„Jesteśmy tutaj, aby pomagać”, bo w Ostrowi każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji, może liczyć na pomoc. Wsparcie udzielane jest w sposób dostosowany do indywidualnej sytuacji potrzebujących, z troską o zachowanie godności i szacunku dla osób z tego wsparcia korzystających. Nasze działania mają na celu nie tylko pomoc bezpośrednią, ale również integrację społeczną i przełamywanie barier. Rozwijamy usługi społeczne przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych.

 1. Powołanie Centrum Usług Społecznych i wsparcia kryzysowego – utworzenie centrum oferującego kompleksową pomoc i doradztwo dla osób będących w potrzebie.
 2. Remont i zagospodarowanie budynku dawnego SDH-u pod usługi społeczne, z maksymalnym wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych do realizacji zaplanowanych działań, w tym: 
  • utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów, który uzupełni i rozszerzy ofertę miasta dla osób starszych;
  • utworzenie centrum interwencji kryzysowej, w którym każda osoba potrzebująca doraźnego wsparcia otrzyma pomoc; będą również prowadzone działania profilaktyczne, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw, zwłaszcza w zakresie profilaktyki uzależnień i zdrowia psychicznego;
  • stworzenie Centrum Działalności Artystycznej we współpracy z miejskimi i regionalnymi instytucjami kultury;
  • utworzenie miejsca aktywności dla młodych mieszkańców naszego miasta, po konsultacjach z planowanymi odbiorcami.
 3. „Karta Mieszkańca – Twoje miasto, Twoje korzyści” – wprowadzenie Karty Mieszkańca umożliwiającej dostęp do usług, udogodnień i inicjatyw lokalnych, wzmacniających poczucie przynależności i wspólnoty. 
 4. Usługi specjalistyczne – zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, takich jak:
  • pomoc psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna oraz poradnictwo rodzinne dla osób potrzebujących wsparcia;
  • objęcie działaniami profilaktycznymi mieszkańców osiedli socjalnych w naszym mieście, poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w działania poprawiające bezpieczeństwo.
 5. „Razem dla innych” – w tym:
  • rozwój współpracy pomiędzy instytucjami miejskimi a organizacjami pozarządowymi przy realizacji działań wspierających mieszkańców;
  • rozwój różnych form wsparcia środowiskowego dla osób potrzebujących, np. poprzez utworzenie rodzinnych domów pomocy oraz wprowadzenie pomocy sąsiedzkiej.
 6. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Ostrowską Spółdzielnią Socjalną.

VII. Estetyka przestrzeni miejskiej. Zielona i przyjazna Ostrów

„Nasze miasto, nasza duma – razem tworzymy przestrzeń pełną zieleni i piękna”. Inicjatywy takie jak „Zielona Ostrów” czy „Motyli kącik” mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale również podniesienie jakości życia. Stawiamy na projekty, które przynoszą mieszkańcom realne korzyści – od miejsc do rekreacji po czyste powietrze.

 1. „Zielona Ostrów” – program rewitalizacji i nasadzeń zieleni.
 2. „Park POŁUDNIE – od Komorowa do Doliny Bugu” – będziemy kontynuowali rozwój przestrzeni do aktywnej rekreacji w terenie. Poprzez współpracę miasta Ostrów Mazowiecka z Nadleśnictwem, gminą Ostrów Mazowiecka, gminą Brok, Powiatem Ostrowskim oraz organizacjami społecznymi, rozwiniemy już istniejącą sieć ciągów pieszo-rowerowych. Uzupełnimy je o przestrzenie z małą architekturą dla osób w różnym wieku i z różnymi potrzebami w zakresie spędzania wolnego czasu. Połączą one w bezpieczny sposób już istniejące miejsca z potencjałem kulturowym i przyrodniczym, w tym: park w Komorowie, ścieżkę i plac zabaw przy ul. Kubusia Puchatka, Ogród Jordanowski i Muzeum Dom Rodziny Pileckich, obszar rekreacji „Nad Stawem”, atrakcyjne przyrodniczo tereny na południu miasta, dające możliwość budowy zbiornika retencyjnego, i dalej, poprzez istniejące miejscowości, do pełnej przyrodniczych i kulturowych atrakcji Doliny Bugu i samego Broku. Będzie to logicznie i atrakcyjnie skomponowany obszar z małą architekturą, w tym altanami i ławeczkami, uzupełniony o zaprojektowane nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Zróżnicowanie przyrodnicze w południowej części miasta pozwoli na wykreowanie parku dendrologiczno-botanicznego. To projekt pokoleniowy, dający możliwość wspólnych inicjatyw trzech samorządów, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Będzie to obszar codziennej i weekendowej rekreacji oraz realizacji zadań z zakresu edukacji przyrodniczej i regionalnej dla każdego. Projekt jest we wstępnej fazie realizacji, przed nami wykonanie kolejnych etapów.
 3. Przyjazne miejsca dla czworonogów – promując integrację i odpowiedzialną opiekę, stworzymy nowe przestrzenie dla zwierząt i ich właścicieli.
 4. Rekreacja nad wodą – zbiornik retencyjny w południowej części miasta jako część Parku POŁUDNIE, który rozszerzy ofertę rekreacji na świeżym powietrzu. 
 5. „Serce miasta tętniące życiem” – nowa aranżacja centrum miasta – budowa deptaka i przestrzeni do spotkań, gdzie kultura, handel i rekreacja splatają się w jedno.
 6. „Spotkania w zieleni – altany miejskie” – zwiększenie przestrzeni dla młodzieży poprzez budowę altan w różnych częściach miasta; będą to miejsca wspólnych spotkań, relaksu i integracji mieszkańców. Przykładem jest Topolowy Zakątek przy ul. Szkolnej – budowa zaplanowana na marzec 2024.

VIII. Przedsiębiorczość i kreatywność. Ostrów otwarta na świat

Działamy na wielu płaszczyznach, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do nowych technologii, wspieramy lokalnych przedsiębiorców oraz promocję turystyczną miasta. Nasze działania w obszarze konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego mają na celu budowanie społeczności opartej na dialogu i współpracy. Stworzymy otwarte, innowacyjne i przyjazne środowisko, które łączy tradycję z nowoczesnością, lokalność z globalnością oraz indywidualne potrzeby ze wspólnym dobrem. 

 1. Dialog otwarty i partycypacja społeczna – wzmocnienie więzi między samorządem a mieszkańcami poprzez regularne konsultacje społeczne, promujące otwartość na dialog i wspólne kształtowanie przyszłości miasta.
 2. Wsparcie dla przedsiębiorczości – Centrum Wsparcia Biznesu – utworzymy miejsce i zespół osób zajmujących się poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomicznego miasta; będzie to miejsce kompleksowej obsługi przedsiębiorcy, oferujące pomoc i doradztwo.
 3. Promocja turystyczna i integracja regionalna – przystąpienie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i tworzenie mapy turystycznej miasta to kroki ku otwarciu się na świat i prezentowaniu Ostrowi jako atrakcyjnego miejsca dla odwiedzających.
 4. „Budżet Obywatelski – Ty decydujesz, my realizujemy” – proponujemy mieszkańcom realny wpływ na wybór projektów i inwestycji w mieście poprzez wznowienie (po okresie covidowym) Budżetu Obywatelskiego. Dzięki otwartości na potrzeby i pomysły społeczności lokalnej promujemy demokratyczne wartości i poczucie współodpowiedzialności za rozwój miasta.
 5. Mapa turystyczna Ostrowi – tworzenie i dystrybucja mapy turystycznej wskazującej najciekawsze atrakcje, małą gastronomię i miejsca noclegowe, zachęcające do odkrywania potencjału miasta.
 6. Start-up – nowa usługa na rynku jako przedsięwzięcie biznesowe – wspieranie rozwoju nowych form opieki nad dziećmi, takich jak „Kluby dla najmłodszych”, jako alternatywa lub uzupełnienie projektu „Żłobek”. 

PODSUMOWANIE

Nasza wizja dla Ostrowi Mazowieckiej zakłada miasto, które rozwija się w sposób zrównoważony, otwarty na innowacje, ale jednocześnie mocno zakorzeniony w swojej lokalnej społeczności i tradycjach. Misja harmonijnego rozwoju naszego miasta to dla nas zobowiązanie do tworzenia przyszłości, w której każdy mieszkaniec znajdzie  miejsce  dla siebie, zrealizuje swoje pasje i rozwinie talenty. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej do wspierania nas w realizacji programu wyborczego. Tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć sukces i tworzyć miasto, które będzie dumą dla obecnych i przyszłych pokoleń.